Schild-pad

Ieder zijn eigen (schild)-pad

Privacyverklaring

Holistische praktijk Schild-Pad, gevestigd aan Kloosterlaan 34 5235 BD ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schild-pad.nl
Kloosterlaan 34
5235 BD ‘s-Hertogenbosch
06 – 572 768 25
KvK-nummer: 68046588

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Holistische praktijk Schild-Pad verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijhouden en verwerken op basis van het door jou ingevulde anamneseformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en via de anamnese.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gegevens t.a.v. jouw gezondheid
 • Zorgverzekeraar en polisnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter op voorhand niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schild-pad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Holistische praktijk Schild-Pad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Opstellen van een behandelplan en bepalen wijze en vorm van behandeling
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het opstellen van een factuur en het afhandelen van jouw betaling

4. Bewaren en verwerken persoonsgegevens
Wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal 15 jaar na afronding van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk aangeeft deze gegevens eerder te vernietigen. Wij hanteren deze bewaartermijn voor de persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn en voor de gegevens die wij in de loop van het traject verzameld hebben. Dit is gedaan om de voortgang van het proces in kaart te brengen en te zien of de beoogde doelen behaald zijn.
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij jij daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld voor een terugkoppeling naar de verwijzer). Wanneer het alleen een eenmalige behandeling betreft en er daarna geen vervolg meer plaatsvindt, worden de gegevens binnen een half jaar verwijderd.
Holistische praktijk Schild-Pad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming en cookies
Holistische praktijk Schild-Pad neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schild-Pad) tussen zit.

Holistische praktijk Schild-Pad gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: MS Office.

Holistische praktijk Schild-Pad gebruikt cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.
Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Je kunt je afmelden voor cookies door de gebruikte internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een enkele keer wordt er een cookie geplaatst door “derden” (bijvoorbeeld in geval van een filmpje van youtube). Holistische praktijk Schild-Pad maakt hier alleen gebruik van om jou van meer informatie te voorzien. Wanneer je niet akkoord gaat met de cookies zullen deze ook worden geblokkeerd.

6. Inzien gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schild-Pad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schild-pad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Holistische praktijk Schild-Pad wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 7. Beveiliging persoonsgegevens
Holistische praktijk Schild-Pad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren jouw gegevens op een afgesloten plek. Dat geldt zowel voor digitale bestanden als bij een papieren vorm. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schild-pad.nl of bel ons.